top of page

Mu ar dèidhinn

Chaidh Fèis Ghàidhlig Ghlaschu stèidheachadh ann an 2017, le amas a bhith a’ toirt chothroman do dh’òigridh Ghlaschu le ùidh ann an ceòl, ealain agus cultar na Gàidhlig. Bidh Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a’ cur prògram de thachartasan Gàidhlig air dòigh gach bliadhna.

 

Ma tha ùidh agaibh ann a bhith ag obair còmhla rinn, cuiribh brath thugainn gu 

 

feisghaidhligghlaschu@gmail.com

Bidh fàilte romhaibh!

Structar na Fèise:

Fèis Bheag - Fo aois-sgoile:
Gheibh sgoilearan fo aois-sgoile cothrom pàirt a ghabhail ann am bùitean-obrach shònraichte còmhla ris na pàrantan/neach-cùraim aca. Coltach ri Feis Mheadhan, bidh sgoilearan a’ gabhail pàirt ann an sreath chur-seachadan le geamaichean, dràma agus seinn. Tha na bùitean-obrach saor an asgaidh ach feumaidh tu àite fhaighinn ro-làimh.

 

Fèis Mheadhan - C1-3:

Tha Fèis Mheadhan ann airson cothrom a thoirt don fheadhainn òga eadar Clas 1 agus 3, pàirt a ghabhail ann an sreath chur-seachadan le geamaichean, dràma agus seinn.

Fèis Mhòr - C4-7:

Mar phàirt den Fhèis Mhòr, gheibh sgoilearan cothroman ionnsachaidh co-cheangailte ri ionnsramaidean traidiseanta, cultar na Gàidhlig agus cànain. A bharrachd air clasaichean tron latha, tha tachartasan eile a’ ruith air an oidhche.

Dè th’ ann am Fèis?

fèis, -ean, s.f. Feast, gathering, festival.

Thairis air an trichead bliadhna a dh’fhalbh tha am facal air a thighinn gu bhith a’ ciallachadh iomairt nam Fèisean; grunnan fhèisean airson a bhith a’ teagasg nan ealain ann an Gàidhlig, gu h-àraid do dhaoine òg, ‘s a tha nis a’ dol air adhart air feadh Alba.

 

Is e Fèis cothrom do dhaoine tighinn còmhla gus na sgilean aca sna h-ealain Gàidhlig a leasachadh– òrain, dannsa, dràma, agus ceòl thraidiseanta air iomadh seòrsa ionnstramaid. Tha an teagasg fosgailte do na h-uile agus spòrsail, ach tha e cuideachd proifeiseanta agus èifeachdach.

bottom of page